Nøgletal

Klik her for at se skolens nøgletal.

Fagudbud

Vi underviser i alle folkeskolens obligatoriske fag og fører til folkeskolens afgangsprøver i 8. og 9. klasse.

Vi har derudover musik som obligatorisk fag på alle årgange, og fra 4. årgang er det på delehold. På mellemtrinet betyder det, at man har matematik på delehold en lektion om ugen, og i udskolingen har man science på delehold en gang om ugen.

Vi udbyder 2. fremmedsprog i 7. klasse, hvor man kan vælge mellem tysk og fransk.

Nogle af fagene i indskolingen og på mellemtrinet er organiserede i puljetimer. I puljetimerne arbejdes der tværfagligt og emneorienteret med udgangspunkt i målene for de involverede fag.

I indskolingen drejer det sig om billedkunst, kristendom, natur/teknologi og engelsk.

På mellemtrinet er det historie, natur/teknologi, kristendom og billedkunst for 5. og 6. årgang.

I udskolingen bliver fysik/kemi, biologi og geografi læst sammen under betegnelsen science. På samme måde bliver historie, samfundsfag og kristendom læst som faget HKS. Baggrunden for at læse disse fag sammen er, at man også der naturligt kan behandle behandle emner og temaer tværfagligt.

Timefordeling

Fælles mål

Byens Skole følger Fælles mål. Klik her for at se dem.

Evaluering

Evaluerende test

Evaluerende test på 3. klassetrin

På 3. klassetrin gennemføres evaluering i dansk og matematik bl.a. ved hjælp af standardiserede test for de pågældende fag, fordi eleverne overgår til en ny afdeling (MT) det følgende skoleår.

Det handler dog ikke alene om at skifte klasselokale og afdeling, eleverne vil i stigende grad opleve, at der på MT er større forventninger til, at den enkelte elev udviser større grad af selvforvaltning ift. skolearbejdet.

Derfor har vi valgt, at lægge en evaluerende test i slutningen af tredje klassetrin og dermed undersøge elevernes evne til at løse danskfaglige og matematikfaglige problemstillinger. Hensigten med dette er bl.a. at give den modtagende lærer på 4. klassetrin så valid viden som muligt inden for disse fag.

Planlægning, målsætning, tilsyn og evaluering

Det overordnede formål med evaluering på Byens Skole er; at forbedre undervisningen og støtte den enkelte elevs udvikling fagligt og socialt. Det gør vi blandt andet ved at:Planlægge årets undervisning jf. fælles mål for fagene, således at det er muligt at evaluere børnenes resultater kvantitativt. Det kan være med skolens egne tests, læse/stave prøver eller FGMG i matematik.

Skolens særlige aktiviteter; lejrskoler, forårskoncerter, madlavning, puljeundervisning, er alle genstand for efterfølgende evalueringsforløb gennem timetildelingen til opgaven. Det er således indeholdt i timeakkorden, at de involverede lærere og pædagoger, afsætter tid til efterfølgende evaluering. Til arbejdet anvendes blandt andet mål og evalueringsmatrix.

På Byens Skole undersøges undervisningsmiljøet jævnligt. Resultaterne af skolens undervisningsmiljøundersøgelser, præsenteres for medarbejdere og bestyrelse, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan til forbedringer af de områder, hvor børnene påpeger udviklingsmuligheder. Undersøgelsen er således et vigtigt input i skolens målsætnings- og evalueringskultur.I forbindelse med skolens to årlige skole/hjem-samtaler udarbejdes der mål og evaluering for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling.

Byens Skole “efterses” årligt af en certificeret ekstern konsulent. Konsulentens opgave er at tilse at skolens lærings- og udviklingsaktiviteter står mål med det man kan forvente i folkeskolen. Der udarbejdes en tilsynsrapport, som skolens bestyrelse og medarbejdere gennemgår for mulige indsatsområder i forhold til forbedringer af skolens faglige undervisning og det generelle undervisningsmiljø.

I lighed med skolen evaluerer skolens SFO og Klub deres aktiviteter. Der anvendes følgende evalueringsmetode: 1. Der opsættes mål for periodens aktiviteter, 2. der udpeges indikatorer for succes (hvordan kan vi se, at vi er på rette vej), og sluttelig 3. evaluerer de involverede voksne aktiviteten efterfølgende. Er der herefter behov for justeringer etableres en handleplan.

Brand- og evakuering

Den aktuelle plan hænger på alle skolens fællesarealer.