På Byens Skole sorterer vi principielt ikke i eleverne. Det betyder, at kriteriet for optagelse er, at forældrene kan se sig selv i, og bakke op om, vores pædagogiske afsæt. Man skal dog være opmærksom på, at vi har nogle særlige forhold og nogle prioriteringer, som gør det svært for nogle børn at være her. Har barnet f.eks. brug for tydelige strukturer og få sociale kontakter i løbet af dagen, så kan det være en stor belastning at være elev på Byens Skole, hvor undervisningsmiljøet er åbent, og de sociale kontekster skiftende. Derfor har vi et samarbejde med både PPR og afgivende børnehave i de tilfælde, hvor der er tvivl, og vi forbeholder os ret til ikke at optage et barn, hvis vi skønner det er bedst for barnet. Det sker alt overvejende på baggrund af rådgivning fra PPR-psykolog eller andre fagfolk.

På hver årgang oplever vi, at der er elever, som på den ene eller anden måde er udfordret af at gå i skole. Hvis udfordringen primært er af faglig karakter, har vi et tilbud i indskolingen, der hedder Uglen, og som ligger om morgenen fra 8.00 til 8.30. På mellemtrinet tilbyder vi særskilte læsekurser til elever med en ordblinde problematik. I udskolingen har vi fokus på, at lære eleverne at klarer sig med de hjælpemidler, der er tilgængelige.

Hvis en elev er udfordret af en særlig diagnose som handler om besvær med at koncentrere sig, komme igang, organiserer sit arbejde el.lign, så har vi et samarbejde med vores egen psykolog og PPR-psykologen, hvor vi tilrettelægger støtte med udgangspunkt i de timer, som vores pædagoger har til ligepræcis den opgave.

Viser behovet sig at være af et omfang , så vores egen ressource ikke rækker, så søger vi ekstra midler i staten, de såkaldte SPS-timer. Det kan man gøre en gang årligt.

Lykkedes det ikke at tilvejebringe den ønskede udvikling hos en elev, kan det komme på tale at indstille til et specialskoletilbud.

Vi er meget optagede af at afdække et barns udfordringer så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe bedst muligt, men også for så hurtigt som muligt at afklare om Byens Skole er det rigtige tilbud. Det er det næsten altid, og det sker kun sjældent, at vi udskriver et barn. Som forældre er det vigtigt, at være opmærksomme på, at der er tale om langstrakte processer, som sagtens kan vare i flere år. Også her er det vigtigt at huske på, at børn med en besværlig skolegang, som nogle gange udfordrer fællesskabet, i særlig grad har brug for at vi alle anstrenger os, og samarbejder om det gode skoleliv for alle.