Her kan du skrive dit barn op til Byens Skoles venteliste. Klik på linket nedenfor, log ind med NemID eller MitID og følg anvisningerne. Opskrivning koster kr. 700, som du skal betale med kort ved opskrivning.

Bemærk:
Tilmelding på Byens Skoles venteliste er ingen garanti for, at dit barn bliver optaget på Byens Skole. Men ved tilmeldingen sikrer du dig, at dit barn bliver skrevet på ventelisten.

Har du problemer med tilmeldingen, skal du kontakte skolens kontor.

Inden opskrivning skal du læse vores regler for venteliste og optagelse.

Byens Skole elektroniske venteliste

Byens Skoles børn i skolegården

Status på ventelister

Marts 2024
 • 0. klasse årgang 2024/2025 – INGEN LEDIGE PLADSER – 92 på venteliste
 • 0. klasse årgang 2025/2026 – 216 på venteliste
 • 0. klasse årgang 2026/2027 – 182 på venteliste
 • 0. klasse årgang 2027/2028 – 173 på venteliste
 • 0. klasse årgang 2028/2029 – 126 på venteliste
 • 0. klasse årgang 2029/2030 – 92 på venteliste

Antal Børn i klassen

For at skabe den nødvendige balance mellem social og faglig dynamik i klassen og økonomiske forsvarlighed i relation til skolens faste omkostninger, er det besluttet, at klasserne som udgangspunkt har ca. 23 børn.

Optagelsessamtaler – gælder ikke ved optagelse til 0. klasse

Klasselærer, 2. lærer, og evt. primærpædagog eller ledelsesrepræsentant forestår samtalen med barn og forældre. I samarbejdet om barnets optagelse kan skolen ønske at gøre brug af elevplaner, samt eventuelle test og udtalelse fra barnets skole. Det faglige niveau er som udgangspunkt ikke et optagelsesparameter på Byens Skole, men for at klarlægge barnets faglige udgangspunkt, kan der forekomme mindre opgaver i forbindelse med optagelsessamtalen.

Optagelsesparametre

For at samtalen og den efterfølgende optagelsesproces skal opleves vellykket for alle involverede parter, vil samtalen have fokus på følgende:

 • Hvorfor ønskes skoleskift – hvem ønsker det – med hvilket formål?
 • Faglige styrker og svagheder – vilje til faglig progression
 • Social trivsel og engagement – vilje til udvikling og social progression i fællesskabet
 • Fokus på mangfoldighed som en styrke
 • Tidligere skoles evt. test og elevplan
 • Faglige test / diverse individuelle test

Udskrivning af elever på Byens Skole

Som det fremgår af Kapitel 1. § 1 i loven om friskoler og private grundskoler, beslutter en skole selv, hvilke elever der skal være på skolen.

Det vil sige, at skolen kan stille krav til optagelse og også kan udskrive elever. Man skal dog være opmærksom på, at skolen ifølge FN’s børnekonvention er forpligtet til at inddrage eleven i forbindelse med en udskrivning, da det ses som en radikal indgriben i barnets liv. Man kan indvende, at det der er årsagen, ligger uden for det, eleven kan have indflydelse på, men det anses for en væsentlig oplevelse af demokrati, at man altid høres og i det mindste kan give udtryk for eget syn på sagen.

På Byens Skole gør vi os stor umage med at kommunikere skolens pædagogiske udgangspunkt og forventningerne til forældrene. Det sker ved de møder, som man skal deltage i, hvis man vil have sit barn optaget på Byens Skole. Vi har dermed ikke andre krav til kommende elever, end folkeskolen har, men vi har et krav til forældrene om, at de har forholdt sig aktivt til skolevalget. Hvis man som forældre ender med at sige ja til optagelse, er det vores udgangspunkt, at man samtidig har sagt ja til at samarbejde med skolen og de øvrige forældre på vores pædagogiske grundlag.

Opsigelsen kan begrundes i:
 1. Manglende betaling af skolepenge.
 2. At undervisningspligten ikke kan varetages ansvarligt pga. for få ressourcer i forhold til barnets behov.
 3. At samarbejdet ikke lykkes: Manglende dialog eller uenighed om det pædagogiske udgangspunkt.
 4. Ekstrem adfærd: groft hærværk, grov vold, grove trusler, vedvarende dårlig opførsel overfor kammerater og skolens ansatte.

Ad 1. Det fremgår af skolens vedtægter, at en elev kan udskrives, når der er tre måneders restance. Men inden vi skrider til udskrivning, vil der altid være en dialog, om årsagen, og om muligheden for f.eks. en afdragsordning.

Ad 2.  Hvis skolen ønsker at udskrive en elev, fordi elevens udfordringer er for store i forhold de ressourcer skolen stiller til rådighed, skal det være på baggrund af et grundigt arbejde med både afdækning af elevens udfordringer og et målrettet pædagogisk arbejde. Skolen skal altid bestræbe sig på, at indsatser skal ske så tidligt som muligt, og at indgreb i barnet liv skal ske med så små konsekvenser for elevens øvrige liv som muligt. Beslutningen skal træffes med inddragelse af faglig bistand fra en psykolog, men den endelige afgørelse er skolelederens.

Ad 3. Hvis arbejdet med en elev bliver forhindret af uenigheder om det pædagogiske udgangspunkt med forældrene, eller af, at de ikke deltager i dialogen om barnet, er skolen forpligtet til at invitere til møder, hvor dette kan diskuteres og forældrene kan fremføre deres synspunkter. Fra disse møder tages referater, og forældrene kan sende en partshøring til bestyrelsen. Det er skolelederen, der meddeler den endelige beslutning.

Ad 4. Hvis en elev har en adfærd, der ikke er forenelig med skolens værdier, skal der indledes en dialog med både barn og forældre. Hvis der på trods af dialog og pædagogisk arbejde med eleven ikke sker den fornødne ændring, kan skolelederen beslutte, at eleven udskrives.